REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU


REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

01 luty 2020 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez Akademia WSE Beata Magiera-Cieplak określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych. Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej www.beatamagiera.pl
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu / kursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II

Realizacja Usług Szkoleniowych

§1

Przyjęcie zgłoszenia

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu może mieć dwie formy: tj. wypełniony formularz kontaktowy należy przesłać do Organizatora za pośrednictwem strony internetowej beatamagiera.pl/kontakt lub poczty elektronicznej na adres: bm.wizaz@gmail.com lub wypełnić druk zgłoszenia bezpośrednio w Akademii.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe, nazwę szkolenia / kursu / warsztatu i datę na którą jest wysłane/
 3. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty ceny za szkolenie.
 4. Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia, Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e-mailową przekazuje Uczestnikom szczegółowe informacje organizacyjne.
 5. Klient ma prawo dokonać zmian personalnych na liście Uczestników szkolenia do chwili jego rozpoczęcia, nie zmniejszając jednak liczby Uczestników podanej Organizatorowi w formularzu.
 6. Najpóźniej w dniu szkolenia strony zawrą umowę na przeprowadzenie szkolenia.

§2

Cena i warunki płatności

 1. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 2. Szkolenie musi być opłacone jednorazowo.
 3. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia przez Organizatora jednak nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem. Nie uiszczenie opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Klienta.
 4. Wpłaty należy dokonać na konto podane przez organizatora, podając w tytule płatności nazwę szkolenia, termin rozpoczęcia, imię nazwisko.
 5. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

§3

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikowi w ramach szkolenia, stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, chyba że wynika to z odrębnych umów czy przepisów prawa.

 

§4

Certyfikat i Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Kursantom, którzy ukończyli szkolenie wystawiane jest stosowne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Certyfikat. Warunkiem uzyskania Zaświadczenia są:

 1. udział w szkoleniu / kursie – frekwencja na poziomie co najmniej 80%
 2. pozytywna ocena przez trenera rozwoju kompetencji uczestnika na poziomie wiedzy (poprawne odpowiedzi na pytania trenera) oraz umiejętności (poprawne wykonanie prac warsztatowych).

 

Rozdział III

Zmiany terminu szkolenia

§5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników danego szkolenia lub z innych ważnych powodów.
 2. Informacje o zmianach przekazywane są w formie telefonicznej lub elektronicznej najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

 

Rozdział IV

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez klienta

§6

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie elektronicznej na adres: bm.wizaz@gmail.com
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Klientowi przysługuje zwrot wpłaty w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty. W porozumieniu z Organizatorem Klient może dokonać zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu.
 4. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości.

 

§7

Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Każdy z uczestników szkolenia ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z realizacją usługi szkoleniowej.
 2. Zgłoszenie reklamacji jest przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłane na adres e-mail bm.wizaz@gmail.com, lub adres stacjonarny 43-190 Mikołów, ulica Bandurskiego 5 w terminie do 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie w czasie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłaszający otrzyma w tym terminie informację zwrotną o decyzji, uzasadnieniu oraz proponowanym dalszym postępowaniu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację (nazwa Firmy, imię i nazwisko, nr telefonu do kontaktu, adres e-mail), tytuł i datę szkolenia, szczegółowy opis reklamacji, powód reklamacji, uzasadnienie. Uczestnik może wskazać również oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 5. Za powód reklamacji nie są uznawane sytuacje, zdarzenia oraz ich następstwa niezależne od Akademia WSE Beata Magiera-Cieplak.

Rozdział V

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

§8

 1. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), przetwarzanych w związku z realizacją usług szkoleniowo-rozwojowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu jest Akademia WSE Beata Magiera-Cieplak z siedzibą przy ul. Bandurskiego, nr 5, 43-190 Mikołów. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w „Polityce Prywatności”, która opublikowana jest na stronie internetowej https://beatamagiera.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi szkoleniowo-rozwojowej.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§9

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego nie zależnych. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowań ze strony Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 4. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 2016-05-04) – RODO https://beatamagiera.pl/edukacja/. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej. Usługi szkoleniowo-rozwojowe, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie zmian, podlegają realizacji na zasadach dotychczasowych.
Beata Magiera wizaż, stylizacja, edukacja, usługi ślubne